Verona_PoothNDRTalkshow_celebrates_30th_Birthday_428.jpg